Online: 29 Today: 59 Total: 250215

Vietnam’s President Truong Tan Sang had a business trip and stayed at Saigon Ninhchu resort

Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang công tác và nghỉ dưỡng tại Khách sạn Sài Gòn Ninh Chữ